Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία δύο νέων καινοτόμων διαδικτυακών πλατφορμών, μια για τη συντήρηση-διαχείριση-προβολή ψηφιακών τεκμηρίων και μία για την εξόρυξη κειμένου και δεδομένων των παραπάνω τεκμηρίων. Τα αρχειακής φύσης τεκμήρια που είτε υπάρχουν, είτε θα μετατραπούν σε ψηφιακή μορφή στα πλαίσια του έργου, ανήκουν και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την προαγωγή της μελέτης και ποικιλότροπης ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας.

Στόχος του έργου, μέσα από τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου με μία δυναμική επιχείρηση πληροφορικής, είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση νέων τεχνολογιών-τεχνικών-μεθόδων ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας έτσι ώστε τα προϊόντα της έρευνας να καταστούν προσβάσιμα σε ποικίλα δυνητικά κοινά. Επιπρόσθετοι στόχοι είναι η προαγωγή της έρευνας και της ιστορικής τεκμηρίωσης, η επικοινωνία των ιστορικών τεκμηρίων και της γνώσης στη δημόσια σφαίρα και η ενίσχυση της εμπορικής θέσης της συγκεκριμένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην πληροφορική στους τομείς του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών.

Πακέτα εργασίας

Συλλογή και επεξεργασία τεκμηρίων

Δημιουργία και τεκμηρίωση της αρχειακής συλλογής των υλικών και άυλων τεκμηρίων της μνήμης που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την προαγωγή της μελέτης και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας έχοντας ως τελικό στόχο την προαγωγή της σχετικής έρευνας και ιστορικής τεκμηρίωσης.

Συντήρηση, διαχείριση και προβολή τεκμηρίων

Δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης αρχειακών τεκμηρίων χρησιμοποιώντας συνδυασμό δύο τεχνολογιών ανοικτού κώδικα, της πλατφόρμας Archivematica που αποτελεί λύση για την επεξεργασία ψηφιακών αντικειμένων, αλλά και της πλατφόρμας ATOM που είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά αρχειακής περιγραφής, αποθήκευσης και διάχυσης της πληροφορίας.

Πλατφόρμα εξόρυξης κειμένου και δεδομένων τεκμηρίων

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πακέτου λογισμικού μέσω του οποίου θα γίνεται ο εμπλουτισμός κειμενικών και οπτικοακουστικών τεκμηρίων με τεχνικές μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Η τελική πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη από το ευρύ κοινό και θα είναι δυνατή η αναζήτηση τεκμηρίων μέσω οποιονδήποτε μεταδεδομένων.

Τα βασικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου θα είναι:

  • Η δημιουργία δύο νέων καινοτόμων διαδικτυακών πλατφορμών (1 συντήρησης-διαχείρισης-προβολής ψηφιακών τεκμηρίων και 1 για την εξόρυξη κειμένου και δεδομένων των παραπάνω τεκμηρίων) οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως νέα ερευνητικά εργαλεία.
  • Η δημιουργία νέων ψηφιακών αρχειακών τεκμηρίων σχετικών με την ιστορική διαδρομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και η προαγωγή της έρευνας και της ιστορικής τεκμηρίωσης στα παραπάνω πεδία.
  • Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών-τεχνικών-μεθόδων ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας
  • Η ενίσχυση της εμπορικής θέσης της συγκεκριμένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην πληροφορική στους τομείς του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών

Φορείς Υλοποίησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) ιδρύθηκε το 1984 και άρχισε να λειτουργεί το 1988. Με 6 σχολές και 18 τμήματα, σε πέντε διαφορετικούς νομούς (στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα) έχει αποκτήσει διακριτή φυσιογνωμία, ισχυρή ακαδημαϊκή ταυτότητα σε επιμέρους τομείς και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά και σημαντικά πανεπιστήμια της χώρας. Εκτός από τα προπτυχιακά προσφέρει και 52 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

DataScouting

Η DataScouting είναι εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και τεχνολογικών υπηρεσιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών με εξειδίκευση στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για παρακολούθηση μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαχείριση/ανάλυση πληροφορίας σε βιβλιοθήκες και αρχεία.

Νέα / Ανακοινώσεις

Έναρξη έργου

1 Ιουλίου 2018

Ολοκλήρωση ανάπτυξης διαδικτυακής πύλης.

30 Σεπτεμβρίου 2018
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιωάννης Κλαψόπουλος, Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
clib@uth.gr